Vítáme vás na oficiálních stránkách Obec Radvanice
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Veřejné zakázky

Účelová komunikace pro výstavbu RD - II. etapa, lo

Obor Stavební práce a příbuzné obory
Cena 1 500 000,00 Kč
Rozsah zakázka malého rozsahu
Předmět zakázka na stavební práce
Evidenční číslo P15V00000001
Uzávěrka 23. 07. 2015 10:00
Termín realizace 1. 8. 2015 - 30. 11. 2015
Popis Předmětem výběrového řízení je provedení díla formou stavebních prací na akci s názvem "ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PRO VÝSTAVBU RD – II. ETAPA, LOKALITA A23, OBEC RADVANICE ", jejíž rozsah je dán projektovou dokumentací v rozsahu zpracovanou společností ONEGAST s.r.o., Ing. Jan Císař a kol., se sídlem Koněvova 22, 130 00 Praha 3, IČ 457 86 828 v listopadu 2011. Předmětná komunikace řeší přístup k navrhovanému obytnému souboru rodinných domků. Účelová komunikace je řešena jako obytná komunikace D1 – dopravně zklidněná komunikace. Trasa komunikace je vedena po volných pozemcích investora, bez vzrostlé zeleně. Generální sklon řešeného území je severozápadní cca 12%. Začátek úpravy navržené komunikace je ve hraně místní obslužné komunikace s živičným povrchem na jihovýchodním okraji intravilánu obce Radvanice. Navržená komunikace je vedena severozápadním směrem, téměř kolmo na stávající silnici. Po cca 100 m se obloukem stáčí o 180˚ do jihovýchodního směru, souběžně s počáteční tratí, v osové vzdálenosti jednotlivých větví 122 m. Střed prostoru vymezeného navrženou komunikací protíná stávající polní cesta, souběžná s větvemi komunikace, napojená na jihovýchodním okraji území na místní obslužnou komunikaci. Navržená komunikace je ukončena opět napojením na místní obslužnou komunikaci. Parcelace pozemků pro výstavbu RD je provedena po obou stranách navržené komunikace v celém jejím průběhu. Komunikace bude zajišťovat přístupy na jednotlivé parcely dlážděnými vjezdy šíře 3,50 m. V trase komunikace a v souběžných zatravněných pásech jsou uloženy inženýrské sítě. (vodovod, kanalizace splašková, VO, O2, NN). Srážkové vody budou s povrchu komunikace odváděny do nedaleké vodoteče.
Zpět do archivu